POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

NAGRADNA IGRA: "MAJ 3-DNEVNI NAJEM VELIKE LESENE HIŠKE

HIJA gostinstvo in turizem d.o.o., Andrejčje 2, 1385 Nova vas, Slovenija – trajanje nagradne igre od 28.5. - 31.5.2020.Nagradni sklad: “3-dnevni najem velike lesene hišice« (datum koriščenja je v mesecu juniju 2020).

PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »3-dnevni najem velike lesene hiške« (v nadaljevanju: nagradna igra), je podjetje HIJA gostinstvo in turizem d.o.o., Andrejčje 2, 1385 Nova vas, Slovenija (v nadaljevanju: organizator).

NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorjevega družbenega omrežja Facebook in www.facebook.com/bloskojezero. Nagradna igra poteka od 28.5. do 31.5.2020.

UDELEŽENCI

Udeleženci nagradne igre so lahko vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki pod objavo nagradne igre na www.facebook.com/bloskojezero označijo prijatelja in všečkajo ter delijo objavo med svoje prijatelje med 28.5. - 31.5.2020.

V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki sodelujejo pri organizaciji, trženju in izvedbi nagradne igre ter zaposleni pri organizatorju, vključno z vsemi osebami, ki opravljajo delo na podlagi kakršnega koli drugega razmerja do organizatorja (npr. pogodba, študentska napotnica itd.)

Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

PRAVILA IN POGOJI

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci tudi potrjujejo, da so seznanjeni s Splošnimi pogoji in navodili družbe HIJA gostinstvo in turizem d.o.o., Andrejčje 2, 1385 Nova vas, Slovenija, ki so dostopni na spletni straniwww.glampingbloke.si.

NAČIN SODELOVANJA IN POTEK NAGRADNE IGRE

Prijava v nagradno igro

Posameznik mora pod objavo nagradne igre, na Facebook profilu www.facebook.com/bloskojezero, označiti 1 prijatelja s katerimi bi preživel čarobni vikend, objavo všečkati in deliti med svoje prijatelje med 28.5. - 31.5.2020.

Žreb bo potekal 31.5. 2020 ob 20:00 v prostorih organizatorja in zajema vse uporabnike, ki bodo do zaključka 31.5.2020 do 20:00 ure izpolnili vse zahtevane pogoje.

ČAS TRAJANJA NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se izvaja od 28.5. - 31.5.2020.

Celoten nagradni fond obsega “3-dnevni najem velike lesene hiške”. Koriščenje nagrade je v mesecu juniju 2020.

Nagrade ni mogoče zamenjati, niti zahtevati njene denarne protivrednosti. Nagrada ni prenosljiva. Posamezen uporabnik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat. Nagrajenec prejme le 1 nagrado.

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini in za nagrajenca, ki je zavezanec za dohodnino, organizator nagradne igre plača akontacijo za prejeto nagrado, vendar pa se skladno s tretjim odstavkom 108. člena Zakona o dohodnini (ZDoh-2) v davčno osnovo ne všteva dobitka v nagradnih igrah, če dobitek ne presega 42 EUR.

DOLOČANJE NAGRAJENCEV IN OBVEŠČANJE O NAGRAJENCIH/NAGRAJENKAH

Organizator nagradne igre bo 31.5.2020 ob 20:00, z naključnim žrebom, določil nagrajenca v skladu s temi pravili.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri oziroma ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se nagrada ne podeli.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil preko zasebnega sporočila na Facebook profilu.

Pritožba na uvrstitev v seznam nagrajencev na podlagi teh pravil ni mogoča.

PREVZEM NAGRADE

Pogoj za pridobitev nagrade je, da udeleženci soglašajo s temi pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenca bo organizator nagradne igre obvestil zasebnega sporočila na Facebook in Instagram profilu. Nagrajenec mora najkasneje v treh (3) dneh od prejema e-obvestila potrditi prevzem nagrade in organizatorju posredovati podatke, ki so nujno potrebni za izročitev oziroma prevzem nagrade (ime, priimek, naslov in davčna številka nagrajenca ter 1 prijatelja).

Organizator pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
  • se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,
  • nagrajenec prek elektronske pošte v roku treh dni ne javi zahtevanih podatkov (ime, priimek, naslov, davčna številka).

IZKLJUČITEV ODGOVORNOSTI

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje spletnega mesta in posledice nedelovanja, ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje omrežja Facebook.com in Instagram.com ne glede na razloge za nedelovanje,
  • nedelovanje spletnega mesta, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitev spletnega mesta,
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katere organizator in tehnični izvajalec nimata vpliva,
  • kakršnekoli posledice ob koriščenju nagrad.

OBVEZNOSTI NAGRAJENCEV GLEDE PREVZEMA NAGRADE

Nagrajenec se s strinjanjem s pravili nagradne igre in s prevzemom nagrade strinja tudi z objavo njegove fotografije v medijih organizatorja (npr. uradna spletna stran, socialna omrežja organizatorja ipd.).

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator (podjetje HIJA gostinstvo in turizem d.o.o., Andrejčje 2, 1385 Nova vas, Slovenija – upravljavec) bo v nagradni igri od sodelujočih pridobil naslednje osebne podatke: ime in priimek ter elektronski naslov. Podatke nagrajenca in njegovih treh prijateljev bo za namen izpolnjevanja davčnih obveznosti hranila v svojem arhivu 10 let. Podatki sodelujočih v nagradni igri se obdelujejo na podlagi sprejema teh pravil, s čimer se med sodelujočim, organizatorjem vzpostavi poslovno oz. pogodbeno razmerje v smislu točke (b) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Vsi osebni podatki, pridobljeni od udeležencev nagradne igre, so varovani v skladu s splošnimi akti organizatorja nagradne igre in s predpisi na področju varovanja osebnih podatkov. Udeležencem so zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Organizator bo osebne podatke uporabil za namen izvedbe nagradne igre, ki jih je podal posameznik, kontaktiranja nagrajenca v nagradni igri, objave imena in priimka nagrajenca ter fotografije v skladu s to in 11. točko teh pravil, izvedbo prevzema nagrade ter za izvedbo obveznosti v skladu z davčnimi predpisi.

Organizator nagradne igre bo objavil osebne podatke nagrajenca tj. ime in priimek v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Udeleženec nagradne igre lahko prav tako lahko zahteva dostop, dopolnitev, popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ali vloži ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov pri organizatorju; in sicer na e-poštni naslov hija.idila@gmail.com. Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri organizatorju je dostopna na e-poštnem naslovu hija.idila@gmail.com.

Politika zasebnosti organizatorja je dostopna na spletni strani organizatorja www.glampingbloke.si in je sestavni del teh pravil.

DOSTOP DO PRVIL NAGRADNE IGRE

Pravila nagradne igre so objavljena na spletni strani www.glampingbloke.si in/ali sedežu organizatorja ter vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem.

OSTALE DOLOČBE

Organizator ne bo upošteval zapoznelih in nepopolno izpolnjenih ali napačnih odgovorov. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro je dokončna in velja za vse udeležence.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico sprememb teh pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah teh pravil bo udeležence obvestil z objavo na spletni strani www.glampingbloke.si Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za sprejem in strinjanje s spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.


Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema: 28.5.2020


Bloke, 28.5.2020